Jack Kammon P
January 19, 2017, 09:55:05 AM by Jack Kammon P
Views: 16449 | Comments: 8

อยากทราบวิธีการทำปุ่ม feed hold ไว้ข้างนอกต้องทำยังงัยครับ
Weerasak
March 30, 2016, 10:58:46 PM by Weerasak
Views: 20738 | Comments: 24

หลายครั้งที่วิวัฒนาการของเทคโนโลยี่บังคับให้เราขยับตามมันไป อย่างกรณีการทำสินค้าอีเล็คทรอนิกส์ของผมก็เปลี่ยนไปเช่นกัน

จำได้ว่าเมื่อก่อนใช้ R 1/4w, 1/8w และ C multi layer  เมื่อต้องทำบอร์ดจำนวนมากจำเป็นต้องเตรียมอุปกรณ์ก่อน เช่นต้องดัดขาอุปกรณ์ R, C ไว้เป็นถุงๆ ตอนนำมาลงบอร์ดจะสามารถทำได้แบบต่อเนี่องรวดเร็ว การใช้ไอซีก็จะลงซ็อกเก็ตไว้ก่อนและเอาไอซ...
Pages: [1] 2 3 ... 9